Wodomierze

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 11 przy ul. Zagórnej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

wymianę legalizacyjną wodomierzy mieszkaniowych wody ciepłej i zimnej wraz z odczytem radiowym w okresie 5 lat w budynku mieszkalnym wielorodzinnych w Białymstoku w ilości:

-         167 szt. wodomierzy wody zimnej,

-         165 szt. wodomierzy wody ciepłej,

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie nr 81195 - 2017 z dnia 2017-05-10

Białystok: Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

               Białystok,  28-04-2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 46960-2017 w trybie Przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg budowa budynku nr 3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.tbs.bialystok.pl Ogłoszenie nr 46960 - 2017 z dnia 2017-03-20 r. Białystok: Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Białystok, 20-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Odpowiedz XXI na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Odpowiedz XX na zapytanie z dnia 10.03.2015

Białystok, dn.10-03-2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 – 2015

Ogłoszenie

Odpowiedz XVIII na zapytanie z dnia 05.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Odpowiedz XVII na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Odpowiedz XV na zapytanie z dnia 04.03.2015

Białystok, 04-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Strony