Zmiana zapisu pkt 3 Załącznika Nr 1 do SIWZ.

 


Białystok, dn. 20.08.2013 r.


OGŁOSZENIE


 


Dotyczy przetargu nieograniczonego „Sprzątanie i konserwacja nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku” ( ogłoszone dnia 30 lipca 2013 roku – nr ogłoszenia 2013/S 146-254262).


Zamawiający zmienia zapis pkt 3 Oferty, która jest  załącznikiem Nr 1 do SIWZ:  

Zmiana zalącznika nr 3

 Białystok, dn. 14.08.2013 r.


 


OGŁOSZENIE


Dotyczy przetargu nieograniczonego „Sprzątanie i konserwacja nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku” ( ogłoszone dnia 30 lipca 2013 roku – nr ogłoszenia 2013/S 146-254262).


Zamawiający zmienia zapis pkt IV.3 Załącznika Nr 3 do SIWZ:  

Zmiana SIWZ III

Białystok, dn. 14.08.2013 roku


 


OGŁOSZENIE


 


 


Dotyczy przetargu nieograniczonego „Sprzątanie i konserwacja nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku” ( ogłoszone dnia 30 lipca 2013 roku – nr ogłoszenia 2013/S 146-254262).


 


Zamawiający zmienia zapis pkt IX ust. 4 SIWZ o treści:  


 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia

Wpłyneła do Komunalnego TBS Sp. z o.o. kopia pisma złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej 

Zmiana SIWZ II

 


Białystok, dn. 14.08.2013 roku


 


OGŁOSZENIE


 


 

Zmiana SIWZ I

 


Białystok, dn. 14.08.2013 roku


 


OGŁOSZENIE


 


 


Dotyczy przetargu nieograniczonego „Sprzątanie i konserwacja nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku” ( ogłoszone dnia 30 lipca 2013 roku – nr ogłoszenia 2013/S 146-254262).


 


Zamawiający zmienia zapis III ust. 2 pkt 2. SIWZ o treści:


 

Odpowiedż na zapytanie II

 


Białystok, dnia 14 sierpnia 2013 r.


 


 


OGŁOSZENIE

 


 


W odpowiedzi na pismo z dnia 06 sierpnia 2013 roku dot. przetargu na Konserwację
i sprzątanie obiektów i ich otoczenie na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS
Sp. z o.o. w Białymstoku Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:


 


Pytanie:


 

Odpowiedż na zapytanie I

 


Białystok, dn. 14.08.2013 rok


 


 


OGŁOSZENIE


 


W odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na Sprzątanie i konserwacja zasobów nieruchomości stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:


 


Pytanie 1.

Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa budynków

 Białystok, 19-06-2013 r.


 


Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego


na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 oraz nr 4A wraz z zagospodarowaniem terenu.

Odpowiedz na zapytanie II

 Białystok, dn. 07-06-2013 r.


Ogłoszenie


I. Zamawiający zmienia treść zapisu pkt. IX ppkt. 4 i 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:


pkt. IX ppkt 4. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:


-         70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,


-         30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady.

Strony